Varför ska jag välja en säkerhetsdörr från Daloc?

Det enklaste svaret skulle kunna vara:
Titta på en annan!

Det är lätt att tro att riktigt stora och tunga säkerhetsdörrar vållar tjuven mest jobb. Men precis som en liten dator kan vara väsentligt mer avancerad än en stor, kan en elegantare och tunnare säkerhetsdörr från Daloc vara svårare att forcera än en dörr som är både tyngre och av större format. Det är insidan som avgör. Dörrens motståndskraft är helt enkelt en funktion av konstruktion och material.


Dalocs dörr är marknadens mest utvecklade.

Alla våra säkerhetsdörrar består av flera lager stålplåt som omsluter isoleringen av mineralull och de invändiga förstärkningarna. Dörrbladets hakformade ståltappar och flerpunktslåsets hakreglar griper tag i stålkarmen både i fram-och bakkant, vilket ger ett extra starkt skydd.


Klassade för inbrott, brand och ljud.

Graden av svårighet tjuven stöter på uttrycks ofta i säkerhetsklasser. Våra dörrar är klassade RC 3 eller RC 4. Utan att gå in på säkerhetstekniska detaljer betyder det att dörren kan stå emot en tjuv längre tid än vad han/hon är beredd att utsätta sig för. Från och med 1 januari 2013 kräver lagen (Boverkets Byggregler) att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara både brand- och brandgastäthetsklassade. Oavsett om det rör sig om nybyggnation eller dörrar som byts i äldre fastigheter.

Att det blivit lag på brandgasskydd är fullt logiskt. Tvärtemot vad man kan tro är giftig rök och inte lågorna den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Det farligaste man kan göra om det skulle brinna är att springa ut i trapphuset där är man oskyddad för de farliga brandgaserna. Att ha en dörr som skyddar mot brandgas är i sammanhanget en billig livförsäkring.

Det byggreglerna och därmed lagen kräver är att en dörr mot ett trapphus ska vara tät, även i underkant. Det man rent tekniskt testar är dörrens täthet vid olika röktemperaturer och tryckskillnader. Utan att fördjupa oss alltför mycket i tekniska specifikationer är beteckningen som Boverket (BBR avsnitt 5:534) anger som måttstock Sm.

Eftersom det – trots lagen – fortfarande är fler dörrar som saknar Sm-klassificering än de som har det, får du lita på dig själv. Kräv helt enkelt av säljaren att få se ett svenskt typgodkännandebevis. Beviset ska uppge brand- och brandgastäthetsklass samt var dörren är typgodkänd. Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Alla våra säkerhetsdörrar är provade, typgodkända och certifierade för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets alla krav.

Klassningar

Typgodkännanden och certifikat


Teknisk information för arkitekter, byggbolag,
underhållsavdelningar och fastighetsägare.

Med många års samlad erfarenhet av utveckling och försäljning av branddörrar, ljuddörrar och säkerhetsdörrar har vi den kunskap som behövs för att rätt dörr ska användas vid rätt tillfälle. På daloc.se hittar du dörrkatalog, support, referensbilder och annat du har nytta av.

DALOC.SE